Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!

Onderwerpen

Algemeen - Nieuws & Actualiteiten

Opvolgend werkgeverschap

 20-07-2020

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is er eerder dan voorheen sprake van opvolgend werkgeverschap.  In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om vast te stellen of er sp...
Lees meer..

Noodmaatregelen Corona

 13-05-2020

Mochten er op dit onderwerp wijzigingen plaatsvinden dan zullen deze op onze website gepubliceerd worden Naar aanleiding van het coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om onde...
Lees meer..

Intreding Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

 27-01-2020

Met het intreden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is er een enorme verschuiving gekomen op het gebied van de arbeidsmarkt in de uitzendsector. Onder andere voor payrolling is de wetgeving drastisch ...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling re-integratieresultaat

 09-09-2019

Voor de beoordeling van het behaalde re-integratieresultaat wordt uitgegaan van de situatie tot aan het moment dat het re-integratieverslag wordt getoetst. De beoordeling van het resultaat wordt in...
Lees meer..

Premies Werkhervattingskas (WHK) 2020

 05-09-2019

De premies Werkhervattingskas 2020 zijn bekend gemaakt. Via het besluit Besluit gedifferentieerde premie Whk 2020 heeft het UWV de parameters gepubliceerd tot het samenstellen van de premie WHK....
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: toetsing re-integratie inspanningen

 05-09-2019

Voorafgaand aan de beoordeling voor het toekennen van WIA zal het UWV de re-integratie inspanningen van de werkgever en werknemer toetsen. Dit wordt beoordeeld op basis van de inspanningen zoals deze ...
Lees meer..

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

 08-07-2019

Aan het Wet Minimumloon (WML) zijn de uitkeringsbedragen gekoppeld. De bedragen van de uitkeringen zullen per 1 juli 2019 dan ook aangepast worden.  Het minimumloon stijgt van € 1.615,80 na...
Lees meer..

Beoordeling gezagsverhouding

 04-07-2019

Verduidelijking gezag Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er ...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekortingsverzoek

 14-06-2019

Indien er geen bevredigend re-integratieresultaat wordt behaald en de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn waar geen deugdelijke grond voor is kan het UWV een verlengde loondoorbetalingsverplic...
Lees meer..

8 vragen over payrolling

 02-05-2019

Vraag 1: Wat is Payrolling? Bij payrolling wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten tussen een payroll kantoor en de werknemer. De werving en selectie wordt (anders dan bij een uitzendovereenkomst) ...
Lees meer..

Aanpassing Wet Minimumloon per 1 juli 2019

 17-04-2019

In de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2019 is besloten het Wettelijk Minimumloon (WML) per 1 juli 2019 aan te passen in € 1.635,60 bruto per maand. ...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: afgerond traject en beoordeling UWV

 06-04-2019

Afgerond traject Het doel van het re-integratietraject is dat de werknemer structureel weer gaat werken wat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden. Het UWV spreekt van een succe...
Lees meer..

Kenniskamer over arbeidsrecht

 06-03-2019

Artikel in het Urkerland betreffende de kenniskamer Arbeidsrecht en Duurzame inzetbaarheid georganiseerd door Gerwil Crewing, Duo Payroll en Schol Inkomen.   ...
Lees meer..

Jaarloonopgave

 01-02-2019

Op de werkgever rust een wettelijke verplichting tot het verstrekken van een jaaropgave.  De werknemer heeft dan niet alleen een overzicht van het genoten loon maar ook van de ingehouden belasti...
Lees meer..

Advertorial Wijzigingen Payrolling

 18-01-2019

Op woensdag 16 januari 2019 verscheen de 6e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial. Wijzigingen Payrollin...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen

 17-01-2019

Bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter heeft de werkgever soms te maken met bijzondere situaties en/of bijzondere arbeidsverhoudingen. Bijzondere situaties Wet Verbetering Poortwacht...
Lees meer..

Wet Verbetering Poortwachter: proces

 15-01-2019

Begin 2016 is de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) vervangen door de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Wezenlijk verschil is hierin dat de focus op werkhervatting ligt, ...
Lees meer..

Advertorial ZZP wetgeving

 14-01-2019

Op donderdag 20 december 2018 verscheen de 5e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial. In het regeerakkoor...
Lees meer..

Normbedragen en Wettelijk Minimumloon 2019

 19-12-2018

Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dat komt...
Lees meer..

Advertorial transitievergoeding

 12-12-2018

Op donderdag 29 november 2018 verscheen de 4e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial. In het op 8 november gep...
Lees meer..

Bedrijf van de Week: Duo Payroll

 07-12-2018

Op donderdag 6 december 2018 stond Duo Payroll als bedrijf van de week in de Noordoostpolder. Hieronder een afbeelding van het artikel. ...
Lees meer..

Voortgang ZZP wetgeving

 06-12-2018

Regeerakkoord In het regeerakkoord van 2017 is aangegeven dat de huidige Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) zal worden vervangen door nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving moet de benodigd...
Lees meer..

Werkgeverspremies 2019

 21-11-2018

Bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2018 zijn de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen e...
Lees meer..

Opzegverbod bij ziekte

 07-11-2018

In de periode dat de werknemer ziek is zal de werkgever het contract niet kunnen opzeggen met werknemer. Er geldt een zogenoemd opzegverbod. Dit betekent dat het contract niet met een ontslagvergunnin...
Lees meer..

Advertorial Flexibele arbeid

 01-11-2018

Op donderdag 1 november 2018 verscheen de 3e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial. In het wetsvoorstel ...
Lees meer..

Advertorial wijziging ontslagrecht Cumulatiegrond

 11-10-2018

Op donderdag 11 oktober 2018 verscheen de 2e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial. Het huidige ontslagrech...
Lees meer..

Ketenaansprakelijkheid

 25-09-2018

De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maatregel tegen mogelijk misbruik door aannemers en onderaannemers bij de afdracht van loonheffingen. De regeling maakt elke schakel van de keten aansprakelij...
Lees meer..

Inlenersaansprakelijkheid

 20-09-2018

Bij het inlenen van personeel via een uitzendbureau of payroll kantoor wordt niet meteen gedacht aan aansprakelijkheid. Vaak wordt dit uitbesteed via een derde omdat dit de nodige gemakken met zich me...
Lees meer..

Toepassing CAO

 14-09-2018

Wanneer u een arbeidsovereenkomst met een werknemer afsluit moet u vaak rekening houden met een van toepassing zijnde cao. Inhoud cao De inhoud van een cao gaat over het algemeen over de arbeidsvo...
Lees meer..

Advertorial Sectorcode

 14-09-2018

Op donderdag 13 september 2018 verscheen de 1e advertorial in de Noordoostpolder. Zie hieronder de tekst van de advertorial en een print-screen van de advertorial. In het nieuwe wetsvoorstel...
Lees meer..

Incorporatiebeding

 13-09-2018

Op een arbeidsovereenkomst is vaak een cao van toepassing. Dit kan op meerdere manieren worden verplicht. Het is echter ook mogelijk dat een werknemer en werkgever dit bij het aangaan van de arbeidso...
Lees meer..

Concurrentiebeding

 23-08-2018

Als een werknemer uw organisatie verlaat bestaat het risico dat hij de opgedane kennis en kunde zal gebruiken bij een concurrerende organisatie. Met een concurrentiebeding is het mogelijk om afsprake...
Lees meer..

Rechtsvermoeden

 20-08-2018

Als er werkzaamheden worden verricht tegen betalen en er is geen arbeidsovereenkomst overeengekomen (zowel mondeling als schriftelijk) is er toch een mogelijkheid dat er een arbeidsovereenkomst is ont...
Lees meer..

Tussentijds opzegbeding

 15-08-2018

Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat voor bepaalde tijd is het verstandig te overwegen om een tussentijds opzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Er kunnen zich namelijk situaties voo...
Lees meer..

Opzegtermijn

 10-08-2018

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. W...
Lees meer..

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 30-04-2018

Bij de publicatie van het regeerakkoord in 2017 is ook aangegeven dat er op de arbeidsmarkt een aantal veranderingen zullen worden doorgevoerd. In april 2018 is er een concept gepresenteerd genaamd &...
Lees meer..

Ontslag op staande voet

 19-04-2018

‘Ontslag op staande voet’ is een term die iedereen wel eens heeft gehoord of (direct of indirect) enige ervaring mee heeft. Het is de meest directe manier van het beëindigen van ...
Lees meer..

Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 15-03-2018

Op 4 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie, op 25 mei 2016 in werking getreden....
Lees meer..

LIV (Lage inkomensvoordeel)

 29-11-2016

Sinds 2017 heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hierbij worden de lage inkomens van uw werknemers getoetst en beoordeeld of u hier voor in aanmerking komt.   U moe...
Lees meer..

Proeftijdbeding

 27-10-2016

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel....
Lees meer..

Beginsel van goed werkgeverschap

 29-09-2016

Het burgerlijk wetboek boek 7, artikel 611 spreekt van het zijn van een goed werkgever en werknemer. Letterlijk staat er: ‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkge...
Lees meer..

Loondoorbetaling

 03-08-2016

Bij ziekte van uw werknemer komen er een aantal verplichtingen om de hoek kijken voor u als werkgever waaronder (als belangrijkste financiele factor) de loondoorbetaling van uw zieke werknemer. ...
Lees meer..

Transitievergoeding

 29-07-2016

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel....
Lees meer..

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten

 21-07-2016

VAR (Verklaring Arbeids Relatie) vervangen door Modelcontracten Update Op onderstaand artikel moet in acht worden genomen dat de Wet DBA waarschijnlijk wordt afgeschaft.  De nieuwe wet...
Lees meer..

Sectorpremie

 12-07-2016

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. W...
Lees meer..