Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 17 januari 2019

Wet Verbetering Poortwachter: bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen

Bij de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter heeft de werkgever soms te maken met bijzondere situaties en/of bijzondere arbeidsverhoudingen.

Bijzondere situaties Wet Verbetering Poortwachter

Meerdere werkgevers
Als een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft bij meerdere werkgevers, is ieder van die werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie. Hoewel niet verplicht, is het aan te bevelen onderling afstemming te zoeken.

Eigenrisicodrager Ziektewet
De eigenrisicodrager Ziektewet is op dezelfde wijze als ieder andere werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van zijn (ex-)werknemer in het eerste en het tweede Spoor. Na het einde van het dienstverband zet hij de re-integratie voort alsof de werknemer nog bij hem in dienst is.

Arbeidsconflict en re-integratie
Wanneer er een conflict tussen werknemer en werkgever ontstaat, is dit geen reden om de re-integratie te stoppen. Ook in dit geval dienen de partijen conflicten op te lossen en tot re-integratie te komen.
Wanneer een conflict zo hoog oploopt dat het de re-integratie verstoort moet er een mediator worden ingeschakeld.

Stagnatie bij re-integratie (deskundigenoordeel)
Een deskundigenoordeel van UWV kan helpen als de re-integratie vastloopt en werkgever en werknemer er samen niet meer uitkomen.

Dienstverband eindigt tijdens ziek zijn
Voor een werkgever en werknemer met een tijdelijk contract gelden dezelfde re-integratieverplichtingen als bij een vast contract. 
Als de ziekte van werknemer op de ontslagdatum 6 weken of langer heeft geduurd stelt de werkgever in overleg met de werknemer uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband een re-integratieverslag op (uitgezonderd de werkgever die eigenrisico drager voor de ziektewet is).
De werkgever zal met name moeten inzetten op re-integratie in spoor 2.
De re-integratieverplichting van de werkgever stopt bij het einde van het dienstverband.

Kosten re-integratie in relatie tot de resterende duur van het tijdelijke dienstverband
De duur van het dienstverband kan van invloed zijn op de inspanning die werkgever moet nemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Van de werkgever kunnen alleen financiële inspanningen worden verwacht die in verhouding staan tot de resterende periode van het dienstverband. Van bovenmatige kosten wordt gesproken wanneer de komende kosten voor re-integratie meer dan 70% bedragen van het nog te betalen loon over de resterende looptijd van het contract.

Marginale mogelijkheden
Wanneer er blijvend sprake is van marginale mogelijkheden wordt verwacht dat er inspanningen worden gepleegd om te bekijken of deze geringe mogelijkheden kunnen worden benut. Focus hierbij zal vooral liggen op werkhervatting in het eerste spoor.

Dienstverbanden met zeer geringe urenomvang
Bij dienstverbanden met een geringe urenomvang heeft de werkgever dezelfde inspanningsverplichting. De vraag wat er nog van de werkgever kan verwacht worden zal wel eerder gesteld worden. Het UWV zal hiervoor de praktische lijn volgen dat de kosten die van de werkgever kunnen worden gevergd niet meer mogen zijn dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur van de loondoorbetalingsverplichting.

Verloven
Het uitgangspunt bij een verlof (denk bijvoorbeeld aan ouderschapsverlof) is dat het opnemen van verlof de re-integratie niet mag schaden. 

Zwanger
De werkneemster die tijdens haar zwangerschap ziek is wordt tijdens de WAZO periode vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Bijzondere arbeidsverhoudingen Wet Verbetering Poortwachter

Uitzendbureau/Detacheren/payroll
Bij een inleensituatie (uitgezonderd contracten bij uitzendbeding) ligt de re-integratieverplichting bij de formele werkgever. 
Dit betekend dat het uitzendbureau of payrollwerkgever de re-integratieplicht op zich neemt.
Van re-integratie in spoor 1 is sprake wanneer het uitzendbureau inzet op werkhervatting bij de oorspronkelijke inlener, een andere inlener of werk via het uitzendbureau zelf.
Re-integratie via spoor 2 is gericht op een functie bij een andere werkgever. Dit kan ook bij een ander uitzendbureau zijn.

Arbeid verricht in SW-verband (Sociale Werkvoorziening)
De re-integratie van een zieke SW-medewerker zal, gezien de benodigde begeleiding of beschutte werkomstandigheden, dan ook binnen de SW-bedrijven of op locatie vormgegeven moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan het nagaan welke andere passende functies er zijn in SW-verband.

Werknemers met een no-riskpolis
Voor zieke werknemers die onder de no-risk polis vallen wordt van werkgever dezelfde inspanning verwacht als voor iedere andere werknemer.

Factoren (deels) specifiek voor werknemers die in het buitenland woonachtig zijn
Wanneer een werkgever wordt geconfronteerd met re-integratie van werknemers die in het buitenland woonachtig zijn, gelden onverkort alle regels van de Wet Verbetering Poortwachter.
Het wonen van een werknemer in een ander land maakt het praktisch toepassen van de regels soms wel wat gecompliceerder.
Naast de Nederlandse wetgeving zijn er binnen de EU ook voorschriften vastgelegd. 
Een werkgever kan bijvoorbeeld wel verzoeken maar niet afdwingen dat een buitenlandse werknemer zich door een bedrijfsarts in Nederland laat onderzoeken. 
Wanneer herplaatsing in spoor 1 niet mogelijk is kan spoor 2 ook re-integratie in het buitenland betekenen.

AOW-gerechtigde leeftijd nadert
Als de werknemer binnen één jaar na het einde van de wachttijd de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, mag worden afgezien van een traject in het tweede spoor, mits beide partijen hiermee instemmen. Reden hiervoor is het gegeven dat deze werknemer bij instroom in de WIA of de WW is vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024