Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 06 april 2019

Wet Verbetering Poortwachter: afgerond traject en beoordeling UWV

Afgerond traject
Het doel van het re-integratietraject is dat de werknemer structureel weer gaat werken wat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden.
Het UWV spreekt van een succesvolle re-integratie als:

  • de werknemer passend werk doet met een structureel karakter dat zo dicht mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden en oorspronkelijke beloning binnen het eigen bedrijf (Spoor 1), dan wel - met toestemming van werknemer - buiten het eigen bedrijf of;
  • de werknemer passend werk doet met een structureel karakter met een loonwaarde van ten minste 65% van het oorspronkelijke loon (van voor de eerste ziektedag). Het moet hier gaan over een situatie die bereikt is na een intensieve re-integratie. Het is niet de bedoeling dat de werkgever aan de werknemer na drie maanden ziekte dit werk voor 65% van het oude loon aanbiedt en vervolgens niets meer doet.

In het laatste geval is wederzijdse toestemming nodig dat er redelijkerwijs niet meer van de werkgever kan worden verwacht.

Werkhervatting met structureel karakter
Een werkhervatting moet een structureel karakter hebben. Dit betekent dat de werknemer na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode in deze arbeid blijft werken. Het uitgangspunt is dat het om een aanstelling voor onbepaalde tijd gaat.

Wanneer er geen bevredigend resultaat kan worden bereikt?
Als er aangetoond kan worden dat er geen bevredigend resultaat kan worden bereikt wordt er ook van een naar behoren resultaat gesproken als:

  • Spoor 1 voldoende is onderzocht en een adequaat re-integratietraject in Spoor 2 is opgestart en waar mogelijk is afgerond;
  • en/of het niet of onvoldoende (mee)werken van de werknemer aan het naar behoren afronden van een re-integratietraject volledig aan de werknemer te wijten is in voorkomende situaties de sanctiemaatregelen van de werkgever naar de werknemer zonder succes zijn toegepast.

Beoordeling UWV
Voorafgaand aan de claimbeoordeling WIA toetst UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer zoals die zijn vastgelegd in het reintegratieverslag. Dit wordt de RIV-toets genoemd.
Bij deze toets wordt primair gekeken naar het behaalde re-integratie resultaat. Wanneer deze bevredigend is wordt er vanuit gegaan dat de werkgever genoeg inspanningen heeft geleverd en toets het UWV niet meer of alle voorschriften en processtappen zijn gevolgd.
Wanneer het resultaat niet bevredigend is wordt ingezoomd op de inspanningen.
Hierbij wordt gekeken naar:

  • volledigheid re-integratieverslag. Gekeken wordt of alle voorgeschreven documenten in het verslag aanwezig zijn. Op grond van die documenten worden de inspanningen getoetst.
  • De beeldvorming door het UWV op basis van de stukken. Op basis van de aangeleverde stukken zal het UWV een beeld van de belastbaarheid, belasting in oorspronkelijke functie, het sociaal medisch handelen van de bedrijfsarts en de verrichtte inspanningen vormen. Wanneer het UWV onvoldoende een beeld kan vormen zal het UWV contact opnemen met de werkgever om deze informatie alsnog aan te vullen. Wanneer deze gegevens niet worden ingediend zal het beeld gebaseerd worden op de beschikbare informatie.
  • De actualiteit van het re-integratie verslag. Het UWV moet een beeld hebben van het re-integratieresultaat op het moment van de WIA-aanvraag (uiterlijk in de 93e week). Het actueel oordeel en de eindevaluatie moeten dus betrekking hebben op dat moment.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024