Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling re-integratieresultaat

Voor de beoordeling van het behaalde re-integratieresultaat wordt uitgegaan van de situatie tot aan het moment dat het re-integratieverslag wordt getoetst.

De beoordeling van het resultaat wordt in de eerste instantie uitgevoerd door een arbeidsdeskundige.

Medische vragen of onduidelijkheden worden voorgelegd aan de verzekeringsarts. Inschakeling van de verzekeringsarts is verplicht in de volgende situaties:

 • De bedrijfsarts heeft een medische urenbeperking gesteld.
 • De bedrijfsarts achtte (perioden) aan de orde van geen re-integratiemogelijkheden of marginale mogelijkheden.
 • De bedrijfsarts heeft mogelijk een re-integratie belemmerend advies aan de werkgever gegeven.

Toetsingsvolgorde
De arbeidsdeskundige houdt altijd de vaste toetsingsvolgorde aan:
1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?
2. Zo nee, zijn de re-integratie-inspanningen voldoende?
3. Zo nee, is daar een deugdelijke grond voor?
4. Zo nee, is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen?

1. Bevredigend re-integratieresultaat
De arbeidsdeskundige richt zijn onderzoek allereerst op het behaalde re-integratieresultaat.
Als er op het moment van toetsen nog geen sprake is van een bevredigend resultaat maar vaststaat dat dit wel voor het einde van de wachttijd wordt gerealiseerd, dan wordt dit resultaat als bevredigend beschouwd.
Als de arbeidsdeskundige vaststelt dat er sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat sluit hij zijn onderzoek hiermee af.

Het re-integratieresultaat is niet bevredigend als:

 • De werknemer niet volledig het werk heeft hervat, maar wel meer dan 65% van de oorspronkelijke loonwaarde en;
 • Uit het re-integratieverslag blijkt dat de werknemer een hogere loonwaarde zou kunnen verdienen.

2. Re-integratie-inspanningen
Wanneer het resultaat niet voldoende is zal de arbeidsdeskundige inzoomen op de re-integratie inspanningen die zijn verricht.
Er wordt dan getoetst op de volgende punten:
1. is het eigen werk, eventueel door het treffen van voorzieningen, voldoende geschikt gemaakt?
2. is er genoeg gedaan om ander werk binnen de eigen organisatie passend te maken?
3. is spoor 2 tijdig en adequaat ingezet?

De beoordeling richt zich met name op de tekortkomingen. Het gaat in de eerste plaats dan om de inspanningen die de werkgever heeft gedaan tot het moment van beoordelen.
Als de arbeidsdeskundige vaststelt dat er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, sluit hij zijn onderzoek daarmee af.

3. Deugdelijke grond
Als blijkt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd zal de arbeidsdeskundige toetsen of hiervoor een deugdelijke grond voor is.
Hij zal deze tekortkomingen communiceren met de werkgever en vragen wat hiervoor de reden is.
Voorbeelden voor deugdelijke gronden:

 • Het opvolgen van een inadequaat deskundigenoordeel van UWV
 • Geen ontslag andere werknemer
 • Geen ontslag andere werknemer

Voorbeelden voor niet-deugdelijke gronden:

 • Te hoge kosten van re-integratieactiviteiten
 • Het niet verzekerd zijn voor re-integratiekosten of het niet vergoeden van een re-integratietraject door een verzekeraar
 • Geen geschikt (te maken) werk in de eigen onderneming
 • Inadequaat oordeel van bedrijfsarts, arbodienst, re-integratiebedrijf of andere door de werkgever ingeschakelde dienstverlener
 • De werkgever volgde het medisch advies
 • Schoolvakanties, bouwvakvakanties en bedrijfsvakantiesluitingen
 • De werkplek is vergeven
 • Inkrimping van het bedrijf
 • Arbeidsconflict
 • Onwil van de werknemer

Als de arbeidsdeskundige vaststelt dat er sprake is van een deugdelijke grond sluit hij zijn onderzoek hiermee af.

4. Opleggen verlengde loondoorbetalingsverplichting
Wanneer wordt vastgesteld dat de werkgever geen deugdelijke grond heeft aangevoerd voor de geconstateerde tekortkomingen dan kondigt de arbeidsdeskundige aan dat een verlengde loondoorbetalingsverplichting zal worden voorgesteld.

Bedrijfsvoering
Het feit dat een verlengde loondoorbetalingsverplichting schadelijk zal zijn voor de bedrijfsvoering is geen reden om deze verplichting niet op te leggen
Benutbare mogelijkheden
Wanneer de werknemer niet beschikt over benutbare mogelijkheden en deze periode ten minste 3 maanden zal duren zal er geen loondoorbetalingsverplichting worden opgelegd.
LLC
Het voorstel wordt voorgelegd aan de landelijke loonsanctie commissie (LLC) die een bindend advies geeft.

De werkgever kan in bezwaar gaan na een opgelegde sanctie.
Ook de werknemer kan in bezwaar gaan wanneer geen sanctie wordt opgelegd. Een werknemer kan belang hebben bij een opgelegde sanctie:

 • Hoger inkomen (ipv uitkering)
 • Recht op re-integratie vanuit de werkgever
 • Ontslagbescherming

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023