Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 06 december 2018

Voortgang ZZP wetgeving

Regeerakkoord
In het regeerakkoord van 2017 is aangegeven dat de huidige Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) zal worden vervangen door nieuwe wetgeving.
Deze nieuwe wetgeving moet de benodigde duidelijkheid brengen op het gebied van de arbeidsrelatie tussen ZZP-er en opdrachtgever.

In het regeer akkoord is de opzet gegeven voor 3 maatregelen:

  1. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief: Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelfstandigen vaker bescherming te bieden, wordt in bepaalde gevallen verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.
  2. Opt-out: Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers een opt-out van de loonheffing en werknemersverzekeringen. Dit biedt ondernemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt extra zekerheid.
  3. Opdrachtgeversverklaring: Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een verklaring verkrijgen waarvan de uitkomst kan zijn dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee krijgen ze helderheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Verder zal de definitie van ‘zelfstandigheid’ verder verduidelijkt worden en wordt er onderzoek gedaan of de webmodule voldoende bescherming biedt voor de opdrachtgever en ZZP-er.
Ook zal er onderzoek worden gedaan naar tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten.

Voortgangscommunicatie
In de communicatie vanuit het kabinet naar de tweede kamer wordt de voortgang van bovenstaande punten besproken.
Hieruit komt naar voren dat er ingezet wordt voor 4 maatregelen.

  1. Opdrachtgeversverklaring;
  2. Verduidelijking gezagverhouding;
  3. Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT);
  4. Opt-out.

Opdrachtgeversverklaring
Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is.
Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om met zo weinig mogelijk vragen een uitkomst te genereren die duidelijkheid geeft over de gezagsverhouding.

Verduidelijking gezag
Zoals afgesproken in het regeerakkoord wordt verduidelijkt wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking. Conform de motie Wiersma/Van Weyenberg wordt dit versneld ingevoerd en wordt het gezagscriterium verduidelijkt per 1 januari 2019.
Dit zal middels een uitgebreide toelichting aan het Handboek worden toegevoegd. Deze toelichting zal de status hebben van een beleidsbesluit.

Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT)
Het is de bedoeling dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief. Hiermee wordt beoogd aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.
Door het kabinet wordt onderzocht of de ALT-maatregel in strijd is met het EU recht. Ook wordt gekeken naar de tarieven, tariefopbouw en kenmerken van zelfstandigen en hun opdrachten.
Er zal een minimumtarief per uur komen, zoals het er nu uit ziet zal dit tussen de 15 en 18 euro per uur zijn.

Opt-out
Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt er voor zelfstandig ondernemers onder voorwaarden een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Dit biedt opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid. De ALT en opt-out worden momenteel verder uitgewerkt en zullen samen in wetgeving worden vormgegeven.

Toezicht op de kwalificatie van de arbeidsrelatie
De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Wel heeft de Belastingdienst op 1 juli een toezichtsplan gepubliceerd dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties vanaf die datum.
Klik hier voor het toezichtsplan arbeidsrelaties.

Wanneer er meerdere informatie over dit onderwerp beschikbaar is zal dit hier op de website gepubliceerd worden.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2024