Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 15 augustus 2018

Tussentijds opzegbeding

Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat voor bepaalde tijd is het verstandig te overwegen om een tussentijds opzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.
Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarin vroegtijdige beëindiging wenselijk is.

Het voortijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is namelijk alleen mogelijk wanneer er een tussentijds opzegbeding is overeen gekomen tenzij er sprake is van ontslag op staande voet of het opzeggen in de proeftijd.
Ook is het ten allen tijde toegestaan om met goedkeuring van beide partijen een arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Het tussentijds opzegbeding is geregeld in Artikel 7:667 lid 3 BW.
Het tussentijds opzegbeding kan in zowel de arbeidsovereenkomst zijn geregeld als in de toepasselijke cao.

Ontslagroute
Wanneer u op basis van een tussentijds opzegbeding de arbeidsovereenkomst voortijdig wilt beëindigen dient u als werkgever wel de normale ontslagroute te volgen.
Dit betekent dat u bij bedrijfseconomische redenen of langdurige ongeschiktheid, goedkeuring van het UWV dient te hebben.
Voor alle overige redenen moet u naar de kantonrechter voor ontbinding.

Wanneer u een contract wilt opzeggen zonder tussentijds opzegbeding is dit mogelijk via Artikel 671b lid 1 onderdeel c. Dit betreft de opzegging op grond van langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen. Normaal wordt deze route via het UWV geregeld, in het geval van een contract zonder tussentijds opzegbeding wordt dit via de kantonrechter geregeld.

Opzegtermijn
Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met tussentijds opzegbeding dient u zich houden aan de wettelijke opzegtermijn zoals deze is opgenomen in artikel 7:672 lid2 BW.

Recht op WW
Wanneer een werknemer instemt met een tussentijdse beëindiging vervalt het recht op een WW uitkering tot en met de dat de arbeidsovereenkomst oorspronkelijk zou eindigen. Zonder instemming heeft hij immers recht op loon tot die einddatum.

Jurisprudentie

  • Wanneer er acceptatie van de opzegging is (bijv. eindafrekening is opgemaakt enz.) zal de rechter niet snel spreken van een onregelmatige opzegging. Zelfs als er geen tussentijds opzegbeding is afgesproken.
  • Bij het opzeggen van een tijdelijk contract (zonder tussentijds opzegbeding) is het van belang om dit 1 maand voor de einddatum schriftelijk te bevestigen aan de tegenpartij. Wees er ook zeker van dat de correspondentie is gelezen en bevestigd door de tegenpartij. Wanneer na de einddatum van het contract is opgezegd wordt het contract verlengd met maximaal 1 jaar onder dezelfde voorwaarden. Een rechter zal in dit geval ook van deze einddatum uitgaan.
  • In een arbeidsovereenkomst kan ook sprake zijn van een indirect tussentijds opzegbeding, denk hierbij aan bijvoorbeeld een clausule voor een leer-arbeidsovereenkomst. Bij het beëindigen van de opleiding wordt dan ook vaak de arbeidsovereenkomst beëindigd.
Wetteksten
Tussentijds opzegbeding: Artikel 7:667 lid 3 BW
Opzeggen tussentijds opzegbeding: Artikel 7:671b lid 1c BW
Opzegtermijn: Artikel 7:672 lid2 BW
Vergoeding bij verwijtbaar handelen: Artikel 7:677 lid 3b BW
Vergoeding bij onterecht gegeven ontslag op staande voet: Artikel 7:677 lid 4 BW

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023