Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


Opvolgend werkgeverschap

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is er eerder dan voorheen sprake van opvolgend werkgeverschap. 
In de praktijk is het niet altijd even makkelijk om vast te stellen of er sprake is van opvolgend werkgeverschap of niet.

Wettelijke voorwaarde
De voorwaarde voor opvolgend werkgeverschap wordt geformuleerd in artikel 7:668a lid 2 BW:

“Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.”

Omdat bovenstaand artikel een vrij algemene definitie is, is het belangrijk om de toepassing van dit wetsartikel uit de beschikbare jurisprudentie (rechtspraak) naar voren te halen.

Punten van aandacht
Opvolgend werkgeverschap kan in verschillende situaties een rol spelen.

Proeftijd
Het is niet toegestaan om bij een opvolgende werkgever proeftijd overeen te komen. Dit mag alleen als de arbeidsovereenkomst van de werknemer duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist.

Ketenregeling
De keten van arbeidsovereenkomsten telt gewoon door bij opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat alle tijdelijke contracten gewoon meetellen bij de opvolgende werkgever. Hierin zit het risico dat een opvolgende werkgever de werknemer(s) automatisch voor onbepaalde tijd in dienst neemt. Overigens wordt de keten doorbroken bij een onderbreking van meer dan 6 maanden of wanneer de werknemer een geheel andere functie krijgt aangeboden.
Verder kant het in een cao zijn bepaald dat opvolgend werkgeverschap in het kader van de ketenregeling is uitgesloten.

Opzegtermijn
Bij het bepalen van de lengte van de opzegtermijn tellen de arbeidsovereenkomsten van de voorgaande werkgever gewoon mee. Dit betekent dat een opzegtermijn langer kan zijn dan waar rekening is mee gehouden.

Transitievergoeding
Bij het bepalen van de transitievergoeding speelt opvolgend werkgeverschap ook mee. De dienstjaren die bij een eerder werkgever zijn opgebouwd tellen mee bij het bepalen van de transitievergoeding. U dient dus rekening te houden met een hogere transitievergoeding wanneer u besluit afscheid van een werknemer te nemen.

Reorganisatie/afspiegelen
Wanneer de opvolgende werkgever besluit om te reorganiseren en hierbij moet spiegelen speelt opvolgend werkgeverschap ook een rol.
Wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap moet voor de lengte van het dienstverband ook rekening gehouden worden met de jaren van de vorige werkgever.

Doorstart
Ook bij een doorstart geldt opvolgend werkgeverschap. De organisatie die de doorstart maakt wordt aangemerkt als opvolgend werkgever. Dit brengt dan natuurlijk consequenties met zich mee zoals proeftijd, transitievergoeding, opzegtermijnen enz.

Jurisprudentie
-    Bij het overnemen van activiteiten is het de vraag of de nieuwe werkgever ook nieuwe contracten met werknemers afsluit of de bestaande contracten overneemt. Dit kan met de ketenregeling van belang zijn. Soms komt het voor dat een werknemer al 3 contracten bij de vorige werkgever in dienst is. Een nieuw contract zou dan automatisch een vast contract betekenen.
-    Wanneer de werkzaamheden wezenlijk hetzelfde zijn en blijven is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Dit kan naar boven komen in de arbeidsovereenkomst. Ook getuigen verklaringen kunnen hiervoor afdoende zijn.
-    Doorslaggevend is ook bij wie het initiatief ligt van de overgang van de ene werkgever naar de andere werkgever. Wanneer dit bij de werknemer ligt zal er minder snel sprake zijn van opvolgend werkgeverschap.
-    Belangrijk in de stelling of er sprake is van opvolgend werkgeverschap is of de identiteit van het bedrijf bewaard blijft (Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen). Denk hierbij aan de aard van de onderneming, het al dan niet overdragen van de activa, het overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe werkgever, overname klantenkring en het overeenkomen/gelijk blijven van de activiteiten. – overigens zijn dit deel aspecten en mogen niet afzonderlijk worden beoordeeld (Arrest HR – ECLI:NL:HR:2019:1858)
 

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022