Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 29 juli 2016

Transitievergoeding

In het nieuwe wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans' zijn enige veranderen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Deze veranderingen zijn beschreven in ons artikel over dit wetsvoorstel. Wanneer de regels ingaan zal dit artikel aangepast worden.
Lees hier ons artikel over het wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in balans'.
 
Transitievergoeding
 
Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer bij gedwongen ontslag recht op een Transitievergoeding als hij ten minste 24 maanden bij de werkgever in dienst is geweest. 
 
Recht op transitievergoeding
De werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien:
- hij minimaal 2 jaar in dienst is geweest (dit geldt ook voor contracten voor bepaalde tijd zonder tussenpozen van maximaal 6 maanden)
- de arbeidsovereenkomst door werkgever is opgezegd / ontbonden (of niet verlengd)
- de arbeidsovereenkomst door werknemer is opgezegd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen / nalaten van de werkgever (Art. 7:673 BW lid 1b)
 
Geen recht op transitievergoeding
De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding indien:
- hij geen 24 maanden achtereenvolgens in dienst is geweest
- het beeindigen van de Arbeidsovereenkomst geschiedt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en ten hoogste 12 uur per week werkt.
- de werknemer de AOW leeftijd heeft bereikt
- het beeindigen van de Arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
- het beeindigen van de Arbeidsovereenkomst het gevolg is van faillissement of surseance van betaling/schuldsanering
 
Berekening transitievergoeding
Duur arbeidsovereenkomst
Voor het berekenen van de transitievergoeding is het belangrijk om de duur van de arbeidsovereenkomst te bepalen. 
 
Bij de berekening voor de duur van de arbeidsovereenkomst worden:
- de maanden waarin de gemiddelde omvang van de arbeid ten hoogste 12 uur is tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd buiten beschouwing gelaten en
- worden 1 of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden samengeteld.
 
Hoogte transitievergoeding
Zoals eerder aangegeven wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald door de duur van de arbeidsovereenkomst. Wanneer dit is vastgesteld wordt de vergoeding als volgt berekend:
- Over de eerste 120 maanden (10 jaar) wordt per periode van 6 maanden éénzesde van het loon* uitgekeerd en
- elke hieropvolgende periode van 6 maanden éénvierde van het loon*.
 
* Loon
Het loon wordt bepaald door het geldende uurloon aan het einde van het contract te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Hierbovenop komen nog de eindejaarsuitkeringen (bij variabele bonussen/winstuitkeringen etc. wordt dit berekend door van de laatste 36 maanden dit naar ratio te berekenen) en vakantietoeslag (meestal 8%)
 
Uitzonderingen en aangepaste wetgeving
Bovenstaande informatie geldt voor de standaardsituaties. In sommige gevallen is aangepaste wet- en regelgeving van toepassing bijvoorbeeld in het geval van:
- wanneer de werknemer bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is geldt een andere berekening (dit artikel vervalt per 1 januari 2020)
- bovenstaand is overigens niet geldig voor werkgevers welke minder dan 25 werknemers in dienst had of de overeenkomst van rechtswege eindigt.
- een CAO bepaling: in dit geval kan afgeweken worden van bovenstaande regelgeving
- een slechte financiele situatie voor werkgever van minder dan 25 werknemers. In dit geval is een aangepaste arbeidsduur van toepassing.
 
Bijzonderheden
- De transitievergoeding is maximaal € 75.000,- of een bedrag wat ten hoogste het loon over 12 maanden is indien dit bedrag hoger is dan de € 75.000,- is.
- Bovenstaand bedrag van € 75.000,- wordt jaarlijks aangepast
- Het bepalen van de arbeisdtermijn om de transitievergoeding te bepalen is eveneens van toepassing wanneer de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die geacht worden elkaars opvolger te zijn. (bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername)
- Bepaalde kosten zijn aftrekbaar van de transitievergoeding (Art. 7:673 BW lid 6)
- Aankomende wetgeving regelt in de toekomst een compensatieregeling voor de werkgever voor transitievergoeding na langdurige ziekte
 
Uiteraard beseffen wij dat elke situatie uniek is en specifieke aandacht nodig heeft, wij helpen u graag bij aanvullende vragen over dit onderwerp. De meeste informatie kunt u ook vinden in Art. 7:673 BW.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023