Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 03 augustus 2016

Loondoorbetaling

Bij ziekte van uw werknemer komen er een aantal verplichtingen om de hoek kijken voor u als werkgever waaronder (als belangrijkste financiele factor) de loondoorbetaling van uw zieke werknemer. 
De loondoorbetaling geldt tot 104 weken na de ziekmelding of wanneer uw werknemer weer beter is. Om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen is het van groot belang (en bij de wet verplicht) om de re-integratie van uw zieke werknemer zo goed mogelijk uit te voeren.
 
De standaardregel betreffende de loondoorbetaling wordt als volgt geformuleerd: 
'De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.'   (art. 7:628 BW)
 
Uiteraard zijn er een aantal bijzondere situaties en uitzonderingen. Deze zullen hieronder worden behandeld.
 
Hoogte loondoorbetaling
Zoals beschreven in Art. 7:629 lid 1 BW is de werkgever verplicht om minimaal 70% van het salaris te betalen maar de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer geldende minimumloon.
Uiteraard mag er positief van afgeweken worden, ook zal er positief vanaf geweken worden indien:
- de werkgever bij een CAO is aangesloten die een hoger percentage (bijv. 90%) voorschrijft.
- dit in de arbeidsovereenkomst is vermeld.
 
Voor een werknemer die inmiddels de AOW leeftijd heeft bereikt geldt een doorbetalingstermijn van 6 weken.
 
Uitzonderingen
De werkgever hoeft de loondoorbetaling niet uit te voeren in de volgende gevallen:
- contracten met uitzendbeding, in dit geval wordt het contract bij ziekte beeindigt, betreffende werknemer komt dan in de Ziektewet.
- als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap, of kraamverlof opneemt komt zij ook in de Ziektewet.
- overige gevallen waarbij de werknemer in de Ziektewet komt bijvoorbeeld ziekte bij orgaandonatie of werknemers die in de no-risk polis vallen.
- wanneer ziekte opzettelijk is veroorzaakt of het een gevolg is van een gebrek die bij de aanstelling bewust verzwegen is door de werknemer.
 
De loondoorbetaling stopt in de volgende gevallen:
- bij het bereiken van de AOW leeftijd
- bij het einde van het contract. In dit geval zal de werknemer een Ziektewet uitkering ontvangen
 
De loondoorbetaling kan opgeschort worden wanneer
- werknemer zonder deugdelijke gronden niet genoeg meewerkt aan zijn re-integratie.
- werknemer weigert passende arbeid te verrichten 
 
De loondoorbetaling kan verlengd worden wanneer:
- de aanvraag WIA later wordt gedaan dan wettelijk is voorgeschreven
- werkgever niet genoeg heeft gedaan om de re-integratie van de werknemer kan bevorderen
 
Uiteraard is ook hier iedere situatie uniek en zal een passende aanpak nodig hebben. Uiteraard kan Duo Payroll u hierbij helpen.

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2022