Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 20 september 2018

Inlenersaansprakelijkheid

Bij het inlenen van personeel via een uitzendbureau of payroll kantoor wordt niet meteen gedacht aan aansprakelijkheid. Vaak wordt dit uitbesteed via een derde omdat dit de nodige gemakken met zich meebrengt, waaronder het afdragen van de loonbelasting en omzetbelasting.
Toch is de inlener niet helemaal gevrijwaard van de aansprakelijkheid tot het betalen van de belastingen voor deze inleenkrachten.
Sterker nog: de inlener is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en omzetbelasting welke de uitlener verschuldigd is af te dragen. (Artikel 34 lid 1, Invorderingswet)

Deze regel geldt ook voor een doorlener.

Uitzonderingen
De stelregel van de Inlenersaansprakelijkheid is:
Hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de omzetbelasting en loonbelasting voor Inlener en Doorlener.
De uitzonderingen voor deze stelregel zijn:

 • De bedragen die op een zgn. G-rekening van uitlener worden betaald zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid. Dit bedrag wordt dan verminderd met het bedrag waarvoor de inlener aansprakelijk is gesteld volgens lid 1 en 2 van artikel 34 van de Invorderingswet.
 • Het punt hierboven is niet van toepassing wanneer de inlener wist (of redelijkerwijs moest vermoeden) dat de uitlener in gebreke zou blijven om het gestorte bedrag op de g-rekening zou aanwenden voor de betaling van de belastingen en premies.
 • De aansprakelijkheid op grond van het 1e lid geldt niet met betrekking tot de loonbelasting en omzetbelasting wanneer aannemelijk is dat het niet betalen door de uitlener nog aan de uitlener nog aan de inlener is te wijten.
 • Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot Artikel 34 lid 3, invorderingswet. Dit zal verderop worden behandeld (Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004)

Volgorde van aansprakelijkheid
Om uzelf te beschermen tegen naheffingen BTW of loonheffingen, is het eerst van belang te weten in welke volgorde de aansprakelijkheidsstelling wordt uitgevoerd.
De inlener is verantwoordelijk voor de afdrachten van het ingehuurde personeel. Het kan voorkomen dat er sprake is van inlening door een doorlening.

             Voorbeeld

Een uitlener (uitzendbureau) leent een werknemer uit aan doorlener 1 welke op zijn beurt deze weer uitleent aan doorlener 2. Doorlener 2 leent de werknemer uit aan de uiteindelijke inlener waar de werknemer wordt tewerkgesteld.  Wanneer de uitlener niet aan zijn verplichtingen voldoet zal eerst doorlener 1 aansprakelijk worden gesteld. Vervolgens doorlener 2 en uiteindelijk zal de belastingdienst de aansprakelijkheid verleggen naar de inlener.

De volgorde kan in onderstaand schema worden weergegeven: (aansprakelijkheidstelling in volgorde achter de afdracht plichtige)
Uitlener              aansprakelijk: Doorlener 1, Doorlener 2, Inlener
Doorlener 1       aansprakelijk: Doorlener 2, Inlener
Doorlener 2       aansprakelijk: Inlener

Er gelden tevens aparte regels bij bijzondere situaties. Denk hierbij aan buitenlandse in/-uitleners.
Het is aan te bevelen bij internationale tewerkstelling navraag te doen bij uw accountantskantoor. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook helpen.

Bescherming tegen aansprakelijkheid
Als inlener kunt u er zelf voor zorgen dat het risico van aansprakelijkheidstelling van een uitlener zo klein mogelijk blijft.
Dit kan op verschillende manieren.

Verklaring betalingsgedrag
U kunt de uitlener vragen om een recente verklaring betalingsgedrag. U kunt dan beter het risico van aansprakelijkheidstelling inschatten.
In een verklaring betalingsgedrag (voor inleners) geeft de belastingdienst een update van dat moment betreffende status van de betalingen van loonheffingen en omzetbelasting.
Dit betekent overigens niet dat u met een verklaring betalingsgedrag gevrijwaard bent. De ondernemer kan nog steeds aansprakelijk worden gesteld.

Goede administratie
De aansprakelijkheid van de uitlener wordt meestal vastgesteld aan de hand van zijn administratie. Wanneer er geen goede administratie is wordt het bedrag aan loonheffingen bepaald aan de hand van een schatting.
Wanneer de identiteit van de werknemers niet goed is vastgesteld zal voor de berekening het anoniementarief worden gebruikt.
Om dit te voorkomen is het als inlener raadzaam om de tewerkgestelde werknemers te registreren en er voor te zorgen dat men de werknemers kan identificeren.
Let er wel op dat de inlener geen ID kaart van tewerkgestelde uitzendkrachten in het bezit mag hebben in kader van de privacy.

G-rekening
De werkgever kan zich beschermen tegen het risico van aansprakelijkheid door het storten op een g-rekening van uitlener. Deze rekening kan alleen worden gebruikt voor het betalen van loonheffingen en BTW.
De vrijwaring geldt alleen voor het gestorte bedrag.

Er kleven een aantal voorwaarden bij het gebruik van de g-rekening:

 • De factuur van de uitlener moet voldoen aan de eisen van artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968.
 • Op de factuur moeten de volgende gegevens staan:
  • het nummer of kenmerk van de overeenkomst waarmee de uitlener personeel heeft uitgeleend
  • de periode waarin die prestatie is of prestaties zijn verricht
  • een beschrijving of kenmerk van het werk waarvoor betaald wordt
 • De factuurgegevens moeten makkelijk terug te vinden zijn in uw administratie.
 • U moet een manurenadministratie bijhouden waarmee wij uw aansprakelijkheid voor het werk kunnen vaststellen.

De vrijwaring voor gestorte bedrag geldt niet als de werkgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de uitlener het bedrag op de g-rekening niet zal gebruiken om de loonheffingen en btw te betalen.

Vrijwaring voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid
Het is mogelijk om een volledige vrijwaring voor de inlener te garanderen. Er zijn dan verschillende eisen waaraan uitlener moet voldoen:

 • Uitlener moet voldoen aan de NEN 4400-1 (of NEN 4400-2) norm en geregistreerd staan in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
 • Op de factuur dient te staan:
  • Het nummer of kenmerk van de overeenkomst waarvoor de factuur geldt;
  • Het tijdvak of de tijdvakken waarvoor de factuur geldt;
  • De omschrijving of kenmerk voor het werk waarvoor de factuur geldt.

De eisen voor de inlener zijn als volgt:

 • De inlener moet 25% van het factuurbedrag (20% bij verleggingsregeling) storten op de g-rekening van de uitlener;
 • Bij betaling moet het factuurnummer worden vermeldt;
 • De administratie van de inlener moet inzicht geven in de gegevens, manuren en betaling van de inlening;
 • Het BSN nummer van de ingeleende werknemer moet bij inlener bekend zijn;
 • De identiteit van de ingeleende werknemer kan worden aangetoond;
 • Wanneer van toepassing moet inlener kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer een geldige verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning heeft.

Verschil Inleners of Ketenaansprakelijkheid
Een inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de door de uitlener verschuldigde loon- en omzetbelasting en premieschulden. De aannemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de door zijn onderaannemer verschuldigde loonbelasting en premieschulden, dus niet voor de omzetbelasting. Voorts kan bij ketenaansprakelijkheid de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld (tenzij het gaat om een eigenbouwer) en bij inlenersaansprakelijkheid wel.

Jurisprudentie

 • Denk bij de inlenersaansprakelijkheid goed na over de rechtsvorm van uw bedrijf. Wanneer u namelijk een eenmanszaak of VOF runt, en u heeft inhuurkrachten kunt u hiervoor uiteindelijk privé voor worden aansprakelijk gesteld.
 • Voor een succesvolle aansprakelijkheidstelling op grond van de inlenersaansprakelijkheid is het van belang dat bewezen kan worden dat de belastingplichtige daadwerkelijk in gebreke is gesteld.
 • Verzekert u zich ervan dat bij het betalen op een g-rekening duidelijk is om welke periode/werkzaamheden het gaat. Bij het aansprakelijkheid stellen wordt hier naar gekeken.
 • Om het risico te verminderen wordt aangeraden om zo veel en specifiek mogelijk de urenstaten van ingehuurde werknemers bij te houden. Bij te weinig aanknopingspunten hierin zal de Belastingdienst zelf een (vaak hogere) berekening opstellen en verdedigen. Bij een door de Belastingdienst geschatte berekening ligt de bewijslast bij de inlener. (zie het arrest van de Hoge Raad, nr. 12/02987, ECLI:NL:HR:2013:1775)
 • Net als de urenverantwoordingslijsten van belang zijn, is het identificeren van de werknemers (op de juiste wijze) ook van belang.
 • Let er op dat een verklaring betalingsgedrag alleen van waarde is voor de loonheffingen/omzetbelasting waarvoor de uitlener aangifte heeft gedaan. De verklaring heeft dus geen betrekking op eventuele naheffingsaanslagen en zal op de naheffingsaanslagen dus geen vrijwaring gelden.
Wetteksten
Invorderingswet 1990 artikel 34
Leidraad Invordering 2008 artikel 34

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023