Duo Payroll,

Uw partner in payroll services!


 23 augustus 2018

Concurrentiebeding

Als een werknemer uw organisatie verlaat bestaat het risico dat hij de opgedane kennis en kunde zal gebruiken bij een concurrerende organisatie.
Met een concurrentiebeding is het mogelijk om afspraken te maken over eventuele werkzaamheden na de dienstbetrekking.

De wettelijke regels betreffende een concurrentiebeding vindt men terug in artikel 7:653 BW.

Bereik concurrentiebeding
Het bereik van een concurrentiebeding bestaat uit 3 punten:

 1. Functioneel bereik (het type werkzaamheden)
 2. Geografisch bereik (de straal waarbinnen het concurrentiebeding geldt)
 3. De lengte van het bereik (hoe lang het concurrentiebeding geldig is)

Voorwaarden
De werkgever is vaak de enige met een belang bij een concurrentiebeding. Omdat de werknemer wordt beperkt in zijn grondwettelijke recht op de vrijheid van arbeidskeuze is het belangrijk om zorgvuldig met een concurrentiebeding om te gaan.

De wet stelt 3 voorwaarden aan de geldigheid van een concurrentiebeding:

 1. Het concurrentiebeding moet schriftelijk bedongen worden.
 2. Het concurrentiebeding mag alleen in een contract voor onbepaalde tijd worden afgesproken.
 3. Op het moment van het aangaan van een beding moet de werknemer meerjarig zijn.

Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is normaal gesproken niet toegestaan. Dit is alleen toegestaan wanneer de werkgever kan onderbouwen dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende belangen.
Dit moet dan wel schriftelijk en concreet gemotiveerd worden.

Het concurrentiebeding is tevens niet geldig wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Vernietigen concurrentiebeding
De werknemer kan een verzoek tot vernietiging indienen bij de rechter. Dit moet de werknemer gemotiveerd indienen.
De rechter kan in dat geval beslissen dat het concurrentiebeding de werknemer ernstig belemmerd en vernietigen.
Hij kan ook de overeengekomen boete welke gesteld is op het concurrentiebeding verminderen.

Jurisprudentie

 • Voor de werknemer moet ook de bedoeling en consequenties duidelijk zijn voor het concurrentiebeding. Een verwijzing in het personeelshandboek alleen is niet genoeg.
 • Welk impact heeft de uitvoering van een concurrentiebeding op de werknemer? Wanneer de werknemer financieel afhankelijk is van bepaalde werkzaamheden dan zal het lastig zijn om een concurrentiebeding op deze werkzaamheden te handhaven.
 • Een rechter kan ook aan de werknemer een maandelijkse vergoeding toekennen als blijkt dat vanwege het concurrentiebeding de werknemer een aanzienlijk inkomensverlies ervaart. (denk hierbij aan zzp-ers en zelfstandigen)
 • Een geografisch bereik van het concurrentiebeding moet ook in evenredigheid staan naar de functie van de werknemer. Een beding welke een wereldwijde dekking heeft op de functie van een automonteur is onredelijk en zal waarschijnlijk ook door een rechter genegeerd worden.
 • In de rechtspraak wordt ook gekeken naar de definitie van een concurrent. Wat is werkelijk een concurrent voor de werkgever? In welke sector is de nieuwe werkgever van de werknemer werkzaam?
 • In hoeverre is een positieverbetering voor de werknemer (hoger loon, betere arbeidsvoorwaarden, toekomstperspectief) af te wegen tegen het hanteren van een concurrentiebeding?
 • Het is raadzaam om ook de duur van het concurrentiebeding te verklaren. Wanneer dit niet goed onderbouwd is kan een rechter deze matigen ten opzichte van de afspraken in het contract.
 • De functie van een werknemer kan in de loop der tijd veranderen. Geldt het concurrentiebeding dan ook voor de nieuwe werkzaamheden? Dit is afhankelijk van wat de partijen bij het tekenen van het concurrentiebeding voor ogen hadden. Wanneer de loopbaanontwikkeling van werknemer voorzienbaar is dan geldt dit ook voor het concurrentiebeding.
 • Overeenkomst van opdracht: de regels rondom het concurrentiebeding (Art. 7:653 BW) kunnen niet op een overeenkomst van opdracht toegepast worden. De afspraken die in een overeenkomst van opdracht worden gemaakt ten aanzien van het concurrentiebeding zijn wel gewoon geldig. Tenzij de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, moeten partijen zich gewoon aan het concurrentiebeding houden. (Art. 6:248 BW)
 • Overname van bedrijf: wanneer een bedrijf samen met de werknemers wordt overgenomen kan de reikwijdte/impact van het beding groter worden. Denk aan de uitbreiding van het klantenbestand. In dit geval is het raadzaam om een nieuw concurrentiebeding af te spreken.
Wetteksten
Concurrentiebeding: Artikel 7:653 BW

Contact

Duo Payroll
Westgat 21n
8321ED   Urk
+31(0)527-690903
ln.lloryapoud@ofni
@duopayroll
Duo Payroll

Diensten

Payroll

Duo Payroll verzorgt de administratieve taken, verplichtingen, loonadministratie/uitbetaling, contractbeheer en alles wat normaal gesproken bij de werkgever komt te liggen. 

Salarisadministratie

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om uw salarisadministratie uit te besteden aan Duo Payroll en de daarbij behorende werkzaamheden door ons te laten uitvoeren.

ZZP

Ook is het mogelijk om op ZZP basis te werken, in deze variant zorgen wij voor model contracten, verzorgen wij facturatie/debiteuren beheer en overige administratieve werkzaamheden.


Copyright © Duo Payroll 2023